پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

How to apply custom CSS code.

You can apply your own custom CSS code on Gullu theme. Your custom CSS code will not be lost even if you update the theme.

Navigate to Appearance > Customize > Additional CSS

Take a look at the screenshots-

Leave a Comment

34 − = 26