پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

حذف_کاغذ

نبض زمین در دستان ماست

حذف کاغذ یکی از نوآوری هایی هست که طی سال های اخیر در راستای کاهش مصرف کاغذ حرارتی و نیز کاهش خروج ارز از کشور توسط شرکت یسنا برای نخستین بار در مجموعه های نان سحر پیاده سازی و اجرایی گشته است.

Leave a Comment

7 + = 9